ஒரு காதலியின் விடை தெரியாத வினா!

மலர் முகம் துடைக்க வெண்பனி திவலைகளை சேகரம் செய்து தவலைகளில் கொணர்ந்தாய், தளிர்மேனி நீராட குற்றால ஐந்தருவி தன்னை களவாடி வந்து பொழிந்தாய், அழகுடல் உடுத்த பட்டாடையில் உன் தங்க மனதை சேர்த்து தைத்து தந்தாய், அங்கம் முழுதும் மின்னும் தங்க அணிகலன்களாலே அலங்கரித்து அழகு பார்த்தாய், […]

Read Article →